Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Stadgar

Ladda hem stadgar som .PDF
Stadgar antagna av föreningens medlemmar på årsmöte den 9 maj 2010.


§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Västra Kustens Skogsägare

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att hjälpa medlemmarna att vårda, sköta och handha sin skog eller åkermark i
Estland. Detta sker främst genom rådgivning direkt till medlemmarna samt genom att teckna avtal med
skogsföretag och andra företag som medlemmarna behöver tillgång till. Syftet är att medlemmarna och deras
ättlingar genom en god skogs- och markförvaltning skall utveckla sina band till den forna hembygden.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är person med intressen i skogsskötsel i Estland och som kan förväntas följa
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde
prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgift betalas på det sätt
som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter
föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder
suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta.
Styrelsen är beslutför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två styrelseledamöter i förening.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie
årsmöte.

§ 9 Revisorer
På ordinarie årsmöte ska årligen väljas en revisor och en revisorssuppleant för tiden fram till slutet
av nästa ordinarie årsmöte.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen inom sex månader
från räkenskapsårets utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till
alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra
årsmöte. Då kallelse gått ut till årsmöten ska styrelsen omedelbart underrätta
revisorerna om detta genom brev. Motioner ska vara styrelsen tillhanda sju dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år . Dock kommer hälften av ledamöterna första året bara
väljas för en tid av 1 år så att kontinuitet erhålls i styrelsearbetet.
12. Val av suppleanter för en tid av 1 år
13. Val av revisorer 2 år och samt suppleanter 1 år.
14. Val av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10
av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas,
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas till lika delar på medlemmarna.
- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till
skattekontoret för avregistrering av föreningen.