Västra Kustens SkogsägareVästra Kustens Skogsägare

Hem Föreningen Medlem Skogsskötsel

Föryngring

När ett skogsområde slutavverkats är skogsägaren enligt skogsvårdslagen skyldig att tillse att det kommer upp ny skog. Ny skog kan erhållas genom självföryngring, sådd eller plantering. Förutom själva föryngringsåtgärden kan ytterligare åtgärder krävas i form av hyggesrensning eller markberedning.

Hyggesrensning är borttagande av sly, buskar och mindre träd som hindrar anläggning av ny skog. Hyggesrensningen görs med röjningsmotorsåg och kan utförs före eller efter avverkningen. I regel är det en fördel att utföra hyggesrensning före slutavverkningen.

Kostnaden för hyggesrensning är beroende av antal stammar som ska röjas bort och kan variera från ca 500 EEK till ca 1500 EEK per ha.

Markberedning innebär att vegetation och humus avlägsnas så att mineraljorden blottas. För markberedning finns olika typer av aggregat. Fläckmarkberedare blottlägger mineraljorden fläckvis medan harvmarkberedare river upp sammanhängande harvspår. På blöta marker kan även markberedning ske med grävmaskin som lägger upp mineraljord i högar. Föreningens förrättningsman avgör vilken typ av markberedning som är lämplig beroende på markförhållande och tillgång till maskintyp. Markberedning måste alltid göras vid sådd och i regel vid självföryngring av tall. Vid plantering blir planteringsarbetet billigare och föryngringsresultatet säkrare på de flesta marker efter markberedning.

Kostnaden för markberedning torde ligga på ca 1000 – 2000 EEK per ha.

Självföryngring av tall och björk erhålles genom att ett antal fröträd lämnas vid avverkning eller vid små hyggen genom insådd från sidorna. Al självföryngras genom stubbskott och asp genom rotskott.

Självföryngring är på lämplig mark en billig föryngringsåtgärd. Kostnaden utgörs av markberedning om sådan behövs, samt ett lägre utbyte vid slutavverkningen genom de fröträd som lämnas och som sedan avverkas när föryngringen är godkänd, samt i regel dyrare framtida röjning.

Sådd sker i första hand av tall. Ett antal frö sprides och myllas ner i markberedda fläckar eller radvis i harvspår. Möjligheten till föryngring genom sådd är beroende av tillgång på frö.

Kostnaden utgörs förutom arbetskostnad av frökostnad och eventuell markberedning.

Plantering är den säkraste metoden att skapa ny skog. Föryngring av gran sker nästan uteslutande genom plantering, men även tall och vissa lövträd kan planteras.

Två planttyper förekommer. Barrot är plantor som odlas på friland i plantskolor och levereras med rotsystemet bart medan täckrot är plantor som odlas i torvsubstrat i någon form av behållare. Täckrotsplantor odlas ofta i växthus. Substratklumpen följer med när plantan sätts ute på hygget. Barrotsplantan är äldre och större när den sätts ut. I regel 3 – 4 år. Täckrotsplantan är 1 - 2 år. Det är enklare och billigare att plantera täckrot än barrot, men på hyggen med riklig gräsväxt behövs de större barrotsplantorna för att klara konkurrensen från övrig vegetation. Hur stort antal plantor som ska sättas ut beror på markens godhetsgrad och trädslag och varierar mellan ca 2500 och ca 4000 plantor per ha.

Kostnaden för plantering är beroende på plantyp, plantstorlek samt mark- och terrängförhållanden. Totalt med hyggesrensning, markberedning, plantor och arbetskostnad kan kostnaden variera mellan ca 5000 EEK till ca 8000 EEK per ha.